ΈργαPromotion of ICTs usage by SMEs as an enabler of Value Networks

Πανευρωπαϊκά έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια μια σειρά από στρατηγικές για την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από τις ΜΜΕ με βάση την πλήρη επίγνωση του ότι μέσω της αποδοτικής χρήσης νέων τεχνολογιών θα υπάρξουν σημαντικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα.

Το έργο ICT-VN είχε ως στόχο να προχωρήσει στο αναγκαίο επόμενο βήμα εισάγοντας μια νέα πρόκληση. Σήμερα το επιχειρηματικό περιβάλλον λειτουργεί όλο και περισσότερο μέσω δικτυώσεων και συνεργασιών. Η αποδοτική εφαρμογή νέων ΤΠΕ μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και στήριξης δικτυώσεων ΜΜΕ.

Το έργο βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ 10 εταίρων (από 9 χώρες της Ε.Ε.) με βασικό στόχο την βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για προώθηση της χρήσης ΤΠΕ από ΜΜΕ οδηγώντας στην προώθηση της δικτύωσης και τελικά στην βελτίωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Οι νέες στρατηγικές που προτάθηκαν εστίασαν σε 3 βασικές κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας: Αγροτική παραγωγή, Εμπόριο και Τουρισμό.