ΈργαARGES – pAssengeRs and loGistics information Exchange System

Το έργο ARGES- pAssengeRs and loGistics information Exchange System, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ελλάδα-Ιταλία 2007-2014» και είχε διάρκεια από 01/10/2013 έως και 30/09/2015.

Κύριος στόχος του έργου ήταν η βελτίωση των δικτύων και υπηρεσιών σχετικά με τις μεταφορές, τις πληροφορίες και την επικοινωνία μεταξύ των λιμενικών φορέων και των σχετιζόμενων οργανισμών.

Εταίροι του Έργου

Δράσεις του έργου

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του ARGES συνάδουν με την τήρηση του στρατηγικού χαρακτήρα του έργου και αφορούν: