Έργα

Virtual Learning Environment to Coach Interviewees- VeLoCiTy

Λεπτομέρειες Έργου

ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP
Έναρξη:
01/9/2016
Λήξη:
39/9/2018

Περίληψη

Το έργο VeLoCitY έχει ως στόχο να παράγει ένα εργαλείο μάθησης 3D εικονικού κόσμου για την προσομοίωση πραγματικών συνεντεύξεων, σεναρίων πραγματικής ζωής, και διαδικασιών συνεντεύξεων προκειμένου να εξοικειωθούν οι Ευρωπαίοι με τις ποικιλομορφίες στις θεωρίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη, κυρίως λόγω των διαφορετικών εθνικών και πολιτιστικών υπόβαθρων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Το έργο θα υλοποιήσει ένα 3D περιβάλλον μάθησης, με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων συνέντευξης των Ευρωπαίων. Το εργαλείο θα είναι καινοτόμο υπό την έννοια ότι θα ενσωματώσει ποικίλα και ετερογενή εθνικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές. οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα ωφεληθούν άμεσα, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί, με αυτοπεποίθηση και ευέλικτοι κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της συνέντευξης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι:

Ωφελούμενοι

Εταίροι

Project Site

http://clio2.westgate.gr/velocity/