ΈργαGAIA - Πράσινη Ευαισθητοποίηση εν Δράσει

Λεπτομέρειες Έργου

ΑΝΑΦΟΡΑ:
696029
Έναρξη:
01/02/2016
Λήξη:
31/01/2019

Περίληψη

Το έργο “Πράσινη Ευαισθητοποίηση εν Δράσει” (GAIA – Green Awareness In Action) είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020 (χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία). Στόχος του ερευνητικού έργου είναι η ευαισθητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολικό κτήριο. Το έργο GAIA θα δημιουργήσει ένα καινοτόμο ψηφιακό οικοσύστημα βασισμένο στις ΤΠΕ, περιλαμβάνοντας διαδικτυακές, κινητές εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές αισθητήρων, ειδικά σχεδιασμένο για σχολικά περιβάλλοντα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους χρήστες (προσωπικό σχολείων, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μέσω των παιδιών) όσο και κτίρια (σχολεία, πανεπιστήμια, σπίτια) τα οποία θα προωθούν και θα υποστηρίζουν την αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η ομάδα του GAIA περιλαμβάνει ένα σύνολο από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα κτίρια στον εκπαιδευτικό τομέα, στα οποία θα διεξαχθούν μια σειρά από δοκιμές. Επίσης καλύπτει ένα μεγάλο εύρος από σημαντικά πεδία, συμβάλλοντας σε μια δομημένη ερευνητική προσέγγιση. Στο έργο GAIA συμμετέχουν εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύοντας στην υλοποίηση μιας παν-Ευρωπαϊκής προσέγγισης, δημιουργώντας ένα σύνολο που θα εγγυηθεί έναν καλύτερο συνδυασμό από λύσεις για τις διαφορετικές συμπεριφορές και διαφορετικούς τρόπους ζωής που σχετίζονται με πολιτισμικά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και τις διαφορετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές συνθήκες σε κάθε χώρα.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου GAIA είναι οι ακόλουθοι:

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του έργου GAIA

Αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα του έργου είναι:

Εταίροι

Project Site

http://gaia-project.eu