Έργα«FUTURE TIME TRAVELLER - transforming career guidance on future skills, jobs and career prospects of Generation Z through a game-based virtual reality platform»

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόγραμμα:
ERASMUS+ KA3 Forward-Looking Cooperation Project
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD
Έναρξη:
01-12-2017
Λήξη:
30-11-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Ταξιδιώτης στο Μέλλον ( FUTURE Time Traveller) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στη μετατροπή της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας της γενιάς Z μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης βασιζόμενη σε παιχνιδοκεντρικά σενάρια (games-based scenario ) για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μελέτη χαρτογράφησης πολιτικής “Ατζέντα επαγγελματικής καθοδήγησης προσανατολισμένη στο μέλλον προετοιμασία των νέων για μελλοντικές θέσεις εργασίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών σταδιοδρομίας”. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε 3 κρίσιμους παράγοντες: στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. στην ικανότητα των επαγγελματιών του επαγγελματικού προσανατολισμού για καινοτομία • και στο ρόλο της υποστήριξης πολιτικής για βιώσιμη, ποιοτική και καινοτόμο ανάπτυξη του επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια σεμιναρίων για τους διαμορφωτές πολιτικής.

Πλατφόρμα εικονικού κόσμου μάθησης και μεθοδολογία για την ανάπτυξη παιχνιδοκεντρικών σεναρίων. Μετά από δοκιμές και πιλοτικές χρήσεις, η πλατφόρμα και η μεθοδολογία θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις επίδειξης και δημιουργικά σεμινάρια για την ανάπτυξη σεναρίων καινοτόμου επαγγελματικού προσανατολισμού. Θα διοργανωθεί διαγωνισμός για καινοτόμες υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και διαγωνισμός στο Facebook για τους νέους με θέμα: Χρονοκάψουλα-“Εργασίες του Μέλλοντος”.

Ηλεκτρονικό βιβλίο με τις βέλτιστες πρακτικές των καινοτόμων υπηρεσιών σταδιοδρομίας και έκθεση αποδείξεων πολιτικής σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου. Όλα τα προϊόντα θα συγκεντρωθούν σε μια έκθεση την , FUTURE Roadmap η οποία θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση της προσέγγισης του έργου, της μεθοδολογίας και των μηνυμάτων πολιτικής.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ιστοσελίδα του έργου

http://future-time-traveller.eu/