Νέα

OSIRIS logo

Πάτρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δημιουργικές Βιομηχανίες και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεών μέσα από τη σκοπιά της Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας»

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προσκαλεί εκπροσώπους φορέων (Δήμους, Επιμελητήρια, Επιχειρήσεις, Ερευνητικούς Φορείς, Πανεπσιτήμια κτλ) από τη Δυτική Ελλάδα να παραβρεθούν στις εγκαταστάσεις του Co-Working Space POS4WORK (Γούναρη 69), την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνάντηση εργασίας που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου «OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS», (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/.

Το έργο OSIRIS είναι μια πρωτοβουλία πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα προκύψουν Σχέδια Δράσης και νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.

Στη συνάντηση εργασίας θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από το εξωτερικό σχετικές με τις «Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων» και πώς μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα συνεργατικό περιβάλλον και μάλιστα μέσα από το πρίσμα των δημιουργικών βιομηχανιών (creative industries). Θα παρουσιαστεί με λεπτομέρειες η λειτουργία αυτών των δομών, ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα των αντίστοιχων παραδειγμάτων αλλά και η δυνατότητα υιοθέτησης αντίστοιχων πρακτικών στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, μια περιοχής που χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα νέων και πολλά υποσχόμενων ερευνητών και νέων καινοτόμων επιχειρηματιών.

Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική, καθώς θα καταγραφούν οι διαφορετικές απόψεις και ιδέες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου και θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων.