Νέα

Πάτρα, 5 Αυγούστου 2017

Προετοιμασία για τα Dialog Labs - TeachUP

Το έργο TeachUP (Teacher UPskilling Policy experimentation) χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Δ/νση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης και η Δ/νση Τηλεματικής του ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", που είνας ένας από τους 17 εταίρους του έργου, θα διοργανώσουν το 1ο Dialog Lab στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των Dialog Labs θα παρουσιαστούν και θα δοκιμαστούν διαδικτυακά μαθήματα σχετικά με τις νέες δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί. Το ΙΤΥΕ θα διοργανώσει Dialog Labs στην Πάτρα, φέρνοτας σε επαφή ενδιαφερόμενους σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών. Η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών των Dialog Labs θα είναι πολύτιμη για την επικυροποίηση των online μαθημάτων καθώς το ΙΤΥΕ θα συμβάλει στην επικυροποίηση και την προετοιμασία της αξιολόγησης.

TEACH Up CTI team
Η ομάδα του ΙΤΥΕ συζητώντας τα επόμενα βήματα του έργου