Νέα

OSIRIS logoINTERREG

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δράσεις και συν-δημιουργικές ημερίδες Ανοιχτής Κοινωνικής Καινοτομίας στο ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" στις 15-17 Μαΐου 2018

Πάτρα, 8 Μαΐου 2018

Την ερχόμενη εβδομάδα και συγκριμένα στις 15-17 Μαΐου 2018, θα διοργανωθεί από το ΙΤΥΕ Διόφαντος μία σειρά δράσεων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου OSIRIS- Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS» (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/, οι οποίες εστιάζουν σε καλές πρακτικές, δομές και πολιτικές που προωθούν την Ανοιχτή Κοινωνική Καινοτομία σε Περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο OSIRIS είναι μια πρωτοβουλία πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα προκύψουν νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.

Το έργο εστιάζει στη μελέτη και ανταλλαγή εμπειριών που θα αποκτηθούν από έργα / περιοχές, οι οποίες έχουν αποδειχθεί και αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές. Οι καλές πρακτικές προς την κατεύθυνση της ανοιχτής καινοτομίας και επιτυχημένων πολιτικών, που έχουν ήδη εφαρμοστεί επιτυχημένα στις περιοχές των εταίρων, θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής, των οποίων η συνεργασία θα συμβάλλει στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων της επικράτειας που οδηγεί στην έξυπνη εξειδίκευση της περιοχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δράσεων (συγκρότηση ομάδων εργασίας, study visits σε καλές πρακτικές των περιφερειών, peer reviews, δημιουργικές ημερίδες, εκπαίδευση σε θέματα καινοτομίας μέσω ανταλλαγών κτλ), οι οποίες θα έχουν σαν τελικό στόχο την απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών και θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.

Εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα της συνάντησης