Βασικοί Στόχοι

Το «Τμήμα Εφαρμογών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών & Κυβερνοασφάλειας» του ΙΤΥΕ (συντομογραφία: «Κέντρο Τηλεματικής») εγκαθιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αποδοτικής χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στις Περιφέρειες της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας

Οι Βασικοί Στόχοι του Τμήματος είναι: