Βασικοί Στόχοι

Η Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξη του ΙΤΥΕ (συντομογραφία: «Κέντρο Τηλεματικής») εγκαθιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αποδοτικής χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στις Περιφέρειες της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας

Οι Βασικοί Στόχοι της Διεύθυνσης είναι: