Δραστηριότητες

Οι κύριες Δραστηριότητες του Τμήματος είναι:

Σχεδίαση και Υλοποίηση δράσεων περιφερειακής ανάπτυξης και διαπεριφερειακής συνεργασίας στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Παροχή προηγμένων ερευνητικών λύσεων τηλεματικής.

Ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.