Δραστηριότητες

Οι κύριες Δραστηριότητες του Κέντρου Τηλεματικής είναι:

Σχεδίαση και Υλοποίηση δράσεων περιφερειακής ανάπτυξης και διαπεριφερειακής συνεργασίας στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Παροχή προηγμένων ερευνητικών λύσεων τηλεματικής.

Ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων