ΈργαProactive Human Response to Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it - PRoMPt

«PRoMPt: Proactive Human Response to Wildfires Outbreak – Measure and Prepare for it», συνολικού προϋπολογισμού €1.517.423.

Το έργο ProMPt εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IVC και αποσκοπούσε στην αποτελεσματικότερη συνεργασία των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στην πολύπλευρη αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές περιοχές, αμέσως μετά την εκδήλωσή τους.

Το ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ συνέβαλε στους στόχους του έργου, μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία και πιλοτική λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος ειδοποίησης, για άμεση, σωστή και ασφαλή ενημέρωση των εμπλεκόμενων παραγόντων και του πληθυσμού που τυχόν θα βρίσκεται στην περιοχή. Το σύστημα αυτό, δοκιμάστηκε στις ασκήσεις εξομοίωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη φάση του έργου στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ώστε να αναδειχτούν οι τυχόν αδυναμίες του κατά τον σχεδιασμό και να προωθηθούν οι ανάλογες βελτιώσεις.

Η συμμετοχή του ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ στην εξομοίωση της διαχείρισης τέτοιων κρίσεων κατά το παρελθόν, αποτελεί πολύτιμη εμπειρία και η συνεργασία με φορείς διαχείρισης κρίσεων από την Ελλάδα και τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες, στα πλαίσια του ProMPt, θα διευρύνει την τεχνογνωσία σε αυτό το κρίσιμο αντικείμενο.

Στο έργο θα συνεργαστούν εταίροι από χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Πολωνία, των οποίων η εμπειρία από την υλοποίηση ανάλογων πολιτικών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης του κινδύνου των πυρκαγιών είναι μεγάλη.

Από Ελληνικής πλευράς στο έργο συμμετείχαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ως επικεφαλής εταίρος), τοΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ) και ο Δήμος Διακοπτού.

Η Εναρκτήρια Συνάντηση εκπροσώπων όλων των Εταίρων του έργου, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διημερίδας που διοργανώθηκε στις 19 και 20 Δεκεμβρίου, στην Πάτρα.