ΈργαPIMMS CAPITAL

Σε ολόκληρη την ΕΕ, η αυξημένη εξάρτηση από το αυτοκίνητο έχει οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης και ρύπανσης, που οδηγούν σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα για τις περιφέρειες και τις πόλεις μας. Οι επενδύσεις, μέσω του ΕΤΠΑ, σε υποδομές και δρόμους θα μπορούσαν να επιταχύνουν αυτή την τάση, αν δεν συνοδεύονται από παράλληλες για προώθηση εναλλακτικά μέσων μεταφοράς με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το αυτοκίνητο, ενθαρρύνοντας τους ταξιδιώτες να χρησιμοποιούν άλλους τρόπους μεταφοράς. Τέτοιες ενέργειες αφορούν είτε «ήπια» μέτρα (π.χ. πληροφορίες για δυνατότητες εναλλακτικών μέσων), ή μέτρα για το σχεδιασμό της κυκλοφορίας (π.χ. νέες γραμμές του τραμ, ποδηλατόδρομοι).

Τέτοιες δράσεις όμως είναι σχετικά νέες, όχι πολύ εμφανείς και ίσως πολιτικά "επικίνδυνες". Παράλληλα θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις διοικητικές αρμοδιότητες: πχ δεν υπάρχει «Τμήμα Διαχείρισης Κινητικότητας», οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σχετικές ευθύνες κατανέμονται μεταξύ διαφόρων επιπέδων διοίκησης.

Χρειάζεται να υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων εναλλακτικών δράσεων και οι Περιφέρειες έχουν ένα κρίσιμο ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο γενικός στόχος του PIMMS CAPITAL ήταν η τόνωση της στροφής προς περισσότερο βιώσιμες μορφές μεταφορών με την αύξηση της εφαρμογής της υψηλής ποιότητας τεχνικών διαχείρισης της κινητικότητας και των πολιτικών στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.Αυτό θα επιτευχθεί μέσω συλλογής και ανταλλαγής καλών πρακτικών και την δημιουργία συγκεκριμένων πλάνων για την εφαρμογή τους από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. Το πρόσθετο όφελος για τις περιοχές θα είναι η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και ελεύθερης ροής συστημάτων μεταφορών, η οποία θα συμβάλει στην οικονομική ανταγωνιστικότητά τους.

Η εταιρική σχέση περιελάμβανε 12 περιοχές, με συμμετοχή περιφερειακών οργανισμών που ειδικεύονται στη διαχείριση της κινητικότητας (σε πολιτικό, πρακτικό και τεχνικό επίπεδο). 10 κράτη μέλη συμμετείχαν.

Σημείωση: Το έργο έχει επιλεγεί ως "Fast Track" και υποστηρίχθηκε άμεσα από τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής.

Project Site

http://www.pimms-capital.eu/