ΈργαSUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies)

Το έργο

είχε ως στόχο να ορίσει και να δοκιμάσει νέες λύσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κοινωνικού κόστους από την κίνηση της πόλης, αυξάνοντας τις δυνατότητες επιλογής του χρήστη και παρέχοντας ενημερωμένες πληροφορίες σε πόλεις όπως η Πάτρα, το Μπάρι, το Μπρίντεζι και η Κέρκυρα

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν:

Για την επίτευξη αυτών των στόχων έγινε μελέτη και εφαρμογή στις πόλεις που συμμετέχουν, νέων μηχανισμών, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (πχ στην Πάτρα αναπτύχθηκε μια εφαρμογή πληροφόρησης για την αστική συγκοινωνία)

Οι επιμέρους στόχοι, ήταν οι εξής:

Εταίροι: