ΈργαGAIA-Generalized Automatic exchange of port Information Area

Ο κύριος στόχος του έργου GAIA www.project-gaia.eu ήταν η δημιουργία ενός διασυνοριακού πληροφοριακού κόμβου μεταξύ της Αδριατικής και του Ιονίου που θα εξασφαλίσει τον ασφαλή διαμερισμό και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των λιμένων του Μπάρι και της Ηγουμενίτσας.

Το έργο GAIA βασίζεται στην αξιοποίηση και επέκταση των τοπικών πληροφοριακών λιμενικών συστημάτων ξεπερνώντας κάθε φυσικό και τεχνολογικό διαχωρισμό. Σκοπός ήταν η συνεργασία των οργανισμών λιμένων που δρουν στις ακτές της Αδριατικής και του Ιονίου μέσα από την ενίσχυση και συνεργασία των πληροφοριακών τους συστημάτων που θα εξασφαλίσουν τη βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας στους επιβάτες και την διαμοίραση πληροφοριών για ταξιδιώτες και φορτία.

Στα πλαίσια του έργου, δημιουργήθηκε μιας βάση αποθήκευσης δεδομένων (data warehouse) σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν προηγμένες καινοτόμες τεχνικές εννοιολογικής ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδομένων και αναπτύχθηκε ένα εργαλείο που στηρίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών Αρχών σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η τεχνολογική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε επιτρέπει τη διαχείριση, μετάδοση και ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση επιβατών και φορτίων που μεταφέρονται μεταξύ των λιμανιών καθώς επίσης και την αξιοποίηση τρίτων πληροφοριών.

Το ολοκληρωμένο σύστημα GAIA επιτρέπει στις Λιμενικές Αρχές του Μπάρι και της Ηγουμενίτσας να παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες σε επιβάτες, εταιρείες μεταφορών και φορείς αξιοποιώντας το διαδίκτυο και, επομένως, είναι προσβάσιμες τόσο από Η/Υ όσο και από κάθε φορητή συσκευή. Η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών πραγματοποιείται μέσα από ένα ασφαλές και προστατευόμενο τρόπο λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δρ.Χρυσόστομος Στύλιος
Τηλ: 2610 960 309
E-mail: stylios@westgate.gr