ΈργαMED TECHNOPOLIS Project for the implementation of a Mediterranean network of Τechnopolis" interface structures

Λεπτομέρειες Έργου

Έναρξη:
01/09/2011
Λήξη:
31/05/2013

Περίληψη

Στόχος του Έργου MED TECHNOPOLIS ήταν η ενεργοποίηση ενός μεσογειακού δικτύου Δομών Τεχνολογικής Διασύνδεσης, για τη δημιουργία της σύγχρονης «Τεχνόπολης», προσβλέποντας στον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχουσών δομών αλλά και την επέκτασή τους και βελτίωσή τους.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ήταν 36 μήνες, κατά τους οποίους υλοποιήθηκαν οι εξής βασικές δράσεις:

 1. Δημιουργία Δομών Τεχνολογικής Διασύνδεσης «Τεχνοπόλεις»

  Η Δράση αυτή περιλαμβάνει εν συντομία:

  • την δημιουργία και ενίσχυση μια νέας Δομής Τεχνολογικής Διασύνδεσης Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων.
  • τη δημιουργία νέων Δομών όπως Κέντρα Οικονομικής, Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Καινοτομίας, Ζώνες Καινοτομίας και Πολυπολικές Δομές Τεχνολογικής Διασύνδεσης «Τεχνοπόλεις», στις συμμετέχουσες στο Έργο περιφέρειες.

 2. Πραγματοποίηση Ευρω-μεσογειακού Κύκλου Μαθημάτων Εκπαίδευσης-Δράσης

  Ο 12μηνος Ευρω-Μεσογειακός κύκλος Μαθημάτων Εκπαίδευσης-Δράσης απευθύνεται σε 120 επιχειρηματίες, φορείς καινοτόμων σχεδίων, 20 από κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.

  Οι υλοποιημένες γι’ αυτή τη Δράση ενέργειες αφορούσαν:

  • την επιλογή και υποστήριξη 120 καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων, που αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα και και καινοτόμες ιδέες και αποβλέπουν στη γόνιμη αλληλεπίδραση της Οικονομίας της Γνώσης και του οικονομικού και κοινωνικού ιστού και των 6 συμμετεχουσών στο Έργο Περιφερειών
  • την εκπαίδευση μέσα από τον κύκλο Μαθημάτων Εκπαίδευσης-Δράσης. Τα μαθήματα ήταν του τύπου MBA και αφορούν σημαντικά θέματα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας.

 3. Παρουσίαση Έξι Σχεδίων Περιφερειακής Δράσης

  Οι Δομές Τεχνολογικής Διασύνδεσης «Τεχνοπόλεις» υλοποίησαν σχέδια δράσης στις έξι Περιφέρειες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

  • την υποστήριξη των καινοτόμων πρωτοβουλιών που παρουσιάστηκαν από τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο μαθημάτων εκπαίδευσης-δράσης
  • την έναρξη νέων εταιρικών σχέσεων Καινοτομίας/Ανταγωνιστικότητας με στόχο την εδραίωση των προαναφερθεισών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο
  • την επιλογή και προώθηση νέων, καινοτόμων, επιχειρηματιών και εδραίωση των συνεργασιών Έρευνας & Εκπαίδευσης-Δράσης, αποβλέποντας στη μελλοντική αναπαραγωγή του κύκλου μαθημάτων Εκπαίδευσης-Δράσης