ΈργαDigiSkills: Δίκτυο για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Λεπτομέρειες Έργου

Έναρξη:
1/12/2012
Λήξη:
30/11/2015

Περίληψη

Η εμπειρία από διάφορες χώρες της ΕΕ και από άλλα έργα δείχνει έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής για την προώθηση αυτών των στρατηγικών δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στη διαπιστωμένη ανάγκη για τη σύνδεση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Το DigiSkills είχε ως στόχο να ανταποκριθεί σε αυτή την αυξανόμενη αναγνώριση, μέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου που πρόκειται να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων και των υπόλοιπων σχετικών φορέων (π.χ. γονείς, εκδότες, ενδιαφερόμενους). Προωθώντας καινοτόμες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που προβάλλουν την επιστημονική πτυχή των ψηφιακών δεξιοτήτων που προωθούν καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, το DigiSkills είχε ως τελικό στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον για την ενεργοποίηση μάθησης μέσω ΤΠΕ μεταξύ σχολείων / πανεπιστημίων / κοινότητα ενηλίκων, και έτσι να συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των πανευρωπαϊκών ενδιαφερόμενων. Για να επιτευχθεί αυτό αναπτύχθηκε ένα κατάλληλο σύστημα για τη συλλογή και την ανταλλαγή αυτών των εξαιρετικά καλών πρακτικών και τα αντίστοιχα εργαλεία τους στον τομέα της εκπαίδευσης που υπάρχουν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το πλαίσιο "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010".

Το DigiSkills έφερε σε επαφή και ανέπτυξε περαιτέρω περιεχόμενο, υπηρεσίες, παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές για τη διά βίου μάθηση στο σχολείο / πανεπιστήμιο / ενηλίκων πληθυσμό, διαμορφώνοντας συγκεκριμένα σενάρια χρήσης των μαθησιακών εργαλείων και πλατφόρμες που δοκιμάστηκαν με πραγματικούς χρήστες από οκτώ χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο), και αξιολογήθηκαν από την άποψη των επιπτώσεών τους, με ιδιαίτερη προσοχή στη θεσμική, καθώς και στην παιδαγωγική καινοτομία και αλλαγή.

Με αυτό τον τρόπο, το DigiSkills δίκτυο συνεισφέρει στο να αντιμετωπίσει η ανάγκη να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τη συλλογή και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών που προωθούν την εκμάθηση μέσω των ΤΠΕ χρησιμοποιώντας καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Για το σκοπό αυτό, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο όλων των σχετικών φορέων (εκπαιδευτικοί και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές και φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, φορείς χάραξης πολιτικής, ενήλικες που επιστρέφουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μαθητές που εισέρχονται στο χώρο εργασίας, κλπ.) διαμορφώθηκε και κινητοποιήθηκε μέσω ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων, διαγωνισμούς, συνέδρια και θερινά σχολεία, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη σωστή εκπαίδευση σε ψηφιακή ικανότητα και μεταγνωστικές δεξιότητες, στηρίζοντας έτσι τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κορυφαία γνώση βασισμένη στην οικονομία.

Στόχοι

Project Site

http://digiskills-project.ea.gr/