ΈργαOSIRIS-Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS

Λεπτομέρειες Έργου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
01/04/2016 - 30/09/2020

Περίληψη

Το έργο OSIRIS είναι ένα διαπεριφερειακό Ευρωπαϊκό έργο πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου θα προκύψουν νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Το έργο εστιάζει στη μελέτη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις συμμετέχουσες περιφέρειες, έχουν προκύψει από περιφερειακά έργα και άλλες πρωτοβουλίες, έχουν συνεισφέρει στην καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη και έχουν αποδειχθεί και αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές. Οι καλές πρακτικές που συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της ανοιχτής καινοτομίας και υιοθέτηση επιτυχημένων πολιτικών, που έχουν ήδη εφαρμοστεί επιτυχημένα στις περιοχές των εταίρων, θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής, των οποίων η συνεργασία θα συμβάλλει στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων και στην έξυπνη εξειδίκευση κάθε περιοχής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δράσεων (συγκρότηση ομάδων εργασίας, study visits σε επιτυχημένες περιπτώσεις καικαλές πρακτικές των περιφερειών, peer reviews, δημιουργικές συνεργατικές ημερίδες, εκπαίδευση σε θέματα καινοτομίας μέσω ανταλλαγών κτλ), οι οποίες θα έχουν σαν τελικό στόχο την απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών και θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.

Εταίροι