Έργα

Πλατφόρμα καινοτομίας και εργαλεία για την αύξηση της καινοτομικής ικανότητας των ΜΜΕ στα Βαλκάνια

Λεπτομέρειες Έργου

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. Entrepreneurship & Innovation

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2. Innovative territories

innoplatform-logo
Ακρωνύμιο:
InnoPlatform
Έναρξη:
01/08/2017
Λήξη:
31/07/2019

Περίληψη

Στα πλαίσια του έργου "InnoPlatform", πέντε Βαλκανικές χώρες, θα εργαστούν για την υλοποίησης δράσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων, καθώς και εργαλείων που οι επιχειρήσεις μπορούν να υλοποιήσουν τις νέες επιχειρηματικές ιδέες τους.

Εκπρόσωποι έξι οργανισμών από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την πΓΔΜ προώθησαν το "InnoPlatform", ένα διετές πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα INTERREG της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σχεδιαστεί ως ένας τρόπος υποστήριξης των ευκαιριών, των ικανοτήτων και της γνώσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Για να είναι μια εταιρεία ανταγωνιστική και ανταγωνιστική σήμερα εδώ και πολύ καιρό, πρέπει να είναι καινοτόμα. Δεν πρέπει μόνο να εισάγει συνεχώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να αλλάζει τις εσωτερικές της διαδικασίες, να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τους πόρους της και πώς να πραγματοποιεί τα έσοδά της.

Η κατάταξη της ανταγωνιστικότητας από τις αρμόδιες οντότητες όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας, δείχνει ότι, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία μεταξύ των εθνικών οικονομιών και των εταιρειών, οι χώρες της Βαλκανικής-Μεσογείου, βρίσκονται σε χαμηλότερο σημείο.

Στον κόσμο στον οποίο ζούμε, πρέπει να συνηθίσουμε το γεγονός ότι οι αλλαγές αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής. Εάν οι εταιρείες δεν μάθουν πώς να επιβιώσουν σε έναν τέτοιο κόσμο, θα αποτύχουν, οι οποίες τελικά επηρεάζουν αρνητικά τις ίδιες τις οικονομίες.

Στο πλαίσιο του έργου "InoPlatform", θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη και πολύπλοκη έρευνα για τις πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία θα αντικατοπτρίζεται στην ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για τη βελτίωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Όλες οι εταιρείες αναπτύσσουν καινοτομίες, αλλά, δυστυχώς, το 90% αυτών δεν είναι σε θέση ή δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν δυνητικά καλές επιχειρηματικές ιδέες. Το "InnoPlatform" θα προσφέρει εργαλεία που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στην εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στην επιχείρησή τους.

Και οι πέντε χώρες που εμπλέκονται σε αυτό το έργο θα δημιουργήσουν τα λεγόμενα Κέντρα αριστείας στον τομέα της καινοτομίας που θα συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της καινοτομίας. Παράλληλα θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων (InnoTools) και υπηρεσιών (InnoScorecard και InnoRegion) για τη βελτίωση των ευκαιριών, ικανοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή καινοτομικών προϊόντων και διαδικασιών αλλά και για την υποστήριξη της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων (σε συγκεκριμένους δυνητικά καινοτόμους κλάδους που θα καθορισθούν ανά Περιφέρεια).

Εταίροι