ΈργαOpen School Doors: Developing diverse school / parents communities through innovative partnerships

Λεπτομέρειες Έργου

ΑΝΑΦΟΡΑ:
VG-IN-SN-17-24-035602
Έναρξη:
01/09/2017
Λήξη:
30/09/2019

Περίληψη

Το έργο Open School Doors «Developing diverse school / parents communities through innovative partnerships» είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus + KA2. Στόχος του έργου είναι να επιτρέψει στους γονείς με μεταναστευτικό υπόβαθρο να συμμετέχουν πιο ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Μέσω της γονικής εμπλοκής, οι γονείς από όλα τα κοινωνικά υπόβαθρα και τις ομάδες μπορούν να συμμετέχουν επαρκώς στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης του σχολείου. Το έργο στοχεύει να παράσχει στους εκπαιδευτικούς ολοκληρωμένη καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο προώθησης και ενθάρρυνσης της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου Open School Doors είναι οι ακόλουθοι:

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του έργου Open School Doors

Αποτέλεσμα

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια διαλόγου με εκπαιδευτικούς και δ/ντές σχολείων καθώς και θα υλοποιηθούν 2 επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες στοχεύοντας στην κατάρτιση 350 εκπαιδευτικών συνολικά.

Εταίροι

Ιστοσελίδα του έργου

http://openschooldoors.westgate.gr/