ΈργαTEACH-UP: TEACHer UPskilling

Λεπτομέρειες Έργου

ΑΝΑΦΟΡΑ:
GA 2016-2927/008-0011
Έναρξη:
27-02-2017
Λήξη:
26-02-2020

Περίληψη

Το έργο TEACH-UP: TEACHer UPskilling συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / European policy experimentations in the fields of Education, Training and Youth led by high-level public authorities. Στο έργο συνεργάζονται 18 ευρωπαϊκοί φορείς (υπουργεία παιδείας, φορείς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικοί οργανισμοί) από 13 χώρες, υπό τον συντονισμό του European Schoolnet. Η εφαρμογή του πειραματισμού πολιτικής, που θα σχεδιάσουν από κοινού όλοι οι εταίροι, θα γίνει σε 10 από αυτές τις χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Το έργο βασίζεται στις συστάσεις της ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ2020) στα Σχολεία, η οποία τόνισε την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για το νέο ρόλο και τις αρμοδιότητές τους καθ’ όλη τη σταδιοδρομία τους.

Το αντικείμενό του έργου TEACH-UP αφορά σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών με χρήση τεχνολογιών διαδικτύου για τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και στοχεύει στη διερεύνηση και την κάλυψη αναγκών στο μεσοδιάστημα της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

Στόχοι

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, το έργο στοχεύει στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τη διάδοση ενός πειραματισμού πολιτικής που περιλαμβάνει:

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του έργου Teach-UP

Εταίροι

Ιστοσελίδα του έργου

http://teachup.eun.org/