Έργαegov_INNO – Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εργαλεία από περιφερειακές κυβερνήσεις και φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, για την υποστήριξη και τον συντονισμό του περιφερειακού κεφαλαίου έρευνας και καινοτομίας

Λεπτομέρειες Έργου

Άξονας προτεραιότητας 1: Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Ειδικός στόχος 1.1: Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ακρωνύμιο:
egov_INNO
ΑΝΑΦΟΡΑ:
5002638
Έναρξη:
31/5/2018
Λήξη:
29/5/2020

Περίληψη

Μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου “egov_INNO” επιδιώκεται η βελτίωση της χρήσης προσαρμοσμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις. Παράλληλα προτείνονται αποτελεσματικές και εφικτές εφαρμογές που οδηγούν σε καλύτερη διακυβέρνηση και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στον τοπικό ιδιωτικό τομέα.

Χάρη σε αυτό το έργο, οι περιφερειακοί φορείς στήριξης των επιχειρήσεων θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και την αξιοποίηση των δημόσιων επενδυτικών πόρων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους με στοχευμένες επενδύσεις και συμμετέχοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μέσω διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης και ανοικτές συζητήσεις.

Για το λόγο αυτό, όλοι οι εταίροι θα υλοποιήσουν τρεις αναλύσεις αναγκών για την ανάπτυξη προηγμένων σχεδίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις (G2B) στην Απουλία και στη Δυτική Ελλάδα. Επιπλέον, θα προγραμματίσουν πέντε σεμινάρια για την κατάρτιση των ΜΜΕ σε ηλεκτρονικά εργαλεία και πέντε πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτής της επένδυσης.

Εταίροι

Ιστοσελίδα του έργου

http://interregegovinno.eu/