ΈργαISSA - Internationalisation for Social and Innovative Start Up's and Entrepreneurs

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόγραμμα:
ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP
Έναρξη:
01-10-2019
Λήξη:
30-09-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το έργο ISSA (Διεθνοποίηση για Κοινωνικές και Καινοτόμες Εκκινήσεις και Επιχειρηματίες) αποσκοπεί στον εντοπισμό βασικών και καινοτόμων μεθόδων μάθησης που ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για κοινωνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

ΣΤΟΧΟΙ

  1. Να προωθηθεί η χρήση της ψηφιακής εκπαίδευσης ως ένας τρόπος για την προώθηση της διεθνοποίησης των Ευρωπαίων κοινωνικών επιχειρηματιών και νεοσύστατων επιχειρήσεων μέσω της αυτοδιδασκαλίας με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων για τη διεθνοποίηση.
  2. Να προωθηθεί και να ενισχυθεί η χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, όπως το περιβάλλον του εικονικού κόσμου, με την παροχή κινήτρων στους κοινωνικούς επιχειρηματίες για τη χρήση τους.
  3. Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη στρατηγική χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), μέσα σε αυτοδύναμα εκπαιδευμένα υποσυστήματα που διατίθενται για ευρείες ομάδες υποδοχέων.
  4. Να ενισχυθεί η διεθνοποίηση μεταξύ των κοινωνικών επιχειρηματιών ως μέτρο για την αύξηση των οφελών τους.
  5. Να υποστηρίξουμε την απόσταση με την ηλεκτρονική μάθηση και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο έδαφος για την αποτελεσματική Επιχειρηματική μάθηση.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ιστοσελίδα του έργου

http://issaproject.eu/