ΈργαTRANSFER - inTegRated mAnagemeNt modelS For archaEological paRks

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόγραμμα:
Interreg V-B, ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAMME - 2014-2020
Έναρξη:
01/02/2020
Λήξη:
31/07/2022

image

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εγκεκριμένο έργο έχει να κάνει με Ολοκληρωμένα μοντέλα διαχείρισης για τα αρχαιολογικά πάρκα. Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι να αναπτυχθεί και να μεταφερθεί από κοινού ένα μοντέλο διαχείρισης το οποίο μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της αξιοποίησης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως φορέα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες που συμμετέχουν στην περιοχή Adrion.

Μεταξύ των ειδικών στόχων του έργου και η Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων που βασίζονται σε ΤΠΕ προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοποίηση των αρχαιολογικών πάρκων και της κληρονομιάς και να διευρύνει το κοινό τους.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει κοινές πιλοτικές δράσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων τα σχέδια θα δοκιμαστούν από κοινού με τους εταίρους και τελικά θα εγκριθεί μεταξύ άλλων ένα σύνολο λύσεων ΤΠΕ.

Η γενική στρατηγική του προγράμματος διατυπώνεται με άμεση απάντηση στη στρατηγική της ΕΕ 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τις περαιτέρω αναθεωρήσεις της. Η έξυπνη ανάπτυξη σημαίνει βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας / καινοτομίας και της ψηφιακής κοινωνίας.

Το παρόν έργο εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 2: Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπτυξιακών περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή ADRION, Θεματική ενότητα 1 - Διατήρηση, κεφαλαιοποίηση και καινοτομία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η βελτίωση της ικανότητας των ενδιαφερομένων μερών να ενισχύσουν την αξιοποίηση, με βιώσιμο τρόπο, των Αρχαιολογικών Πάρκων, με απώτερο σκοπό τη μετατροπή των πάρκων σε παράγοντες για την τοπική ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι θα προέρχονται από τις περιοχές των εταίρων του έργου και των συνδεδεμένων εταίρων, και κυρίως από τους εμπλεκόμενους αρχαιολογικούς χώρους: Urbisaglia (Ιταλία), Δωδώνη (Ελλάδα), Ptuj (Σλοβενία), Omišalj (Κροατία), Šibenik (Κροατία), Αντιγόνη (Αλβανία).

Στο έργο «TRANSFER»με συνολικό προϋπολογισμό 1.664.336,80 εκ.€, συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Macerata ως επικεφαλής εταίρος και άλλοι 11 εταίροι από 6 χώρες της περιοχής της Αδριατικής, ενώ συμμετέχουν και 9 συνδεδεμένοι εταίροι από τις χώρες αυτές.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Πανεπιστήμιο Macerata (Ιταλία), Playmarche (Ιταλία), Ινστιτούτο Αρχαιολογίας (Αλβανία), Horizont-Albania, City of Ptuj (Σλοβενία), Μεταπτυχιακό Σχολείο ZRC SAZU (Σλοβενία), Ινστιτούτο Φιλοσοφίας και Κοινωνικής Θεωρίας (Σερβία), Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας (Σερβία), Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων (Ελλάδα), Δήμος Omišalj (Κροατία), Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διοφάντος» (Ελλάδα), Οργανισμός Ανάπτυξης Δημοσίων Ιδρυμάτων της κομητείας Šibenik-Knin (Κροατία).

Οι ενδιαφερόμενοι (τόσο αυτοί που εκπροσωπούνται από τους Εταίρους του Έργου όσο και οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που θα συμμετάσχουν κατά την υλοποίηση του έργου) θα συνεργαστούν μέσω συγκεκριμένου πλάνου, στην εκπόνηση και δοκιμή των αποτελεσμάτων του έργου.

Ιστοσελίδα του προγράμματος

https://www.adrioninterreg.eu/