ΈργαV-STAF (Virtual reality Simulator for Training Against Fires)

Πρόγραμμα:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος 2014-2020
 
Χρηματοδοτική ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 «Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών»
Κωδικός πράξης: ΔΕΡ5-0019399
Διάρκεια:
24 μήνες

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το Έργο V-STAF (Virtual reality Simulator for Training Against Fires) έχει σαν στόχο την κατασκευή ενός συστήματος υψηλής εμβύθισης σε περιβάλλον CAVE (Cave Automated Virtual Environment) εντός του οποίου θα εκπαιδεύονται τόσο επαγγελματίες της πυρόσβεσης όσο και το ευρύ κοινό στην αντιμετώπιση μιας ευρείας γκάμας σεναρίων ανάπτυξης πυρκαγιών τόσο δασικών όσο και αστικών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη αλγόριθμων προσομοίωσης φλόγας και εξάπλωσης αυτής σε ψηφιακά περιβάλλοντα, την κατασκευή “ενεργών” στον τρισδιάστατο χώρο μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες και σωλήνες διαφόρων τύπων), την υλοποίηση πολυκαναλικού ήχου υψηλής πιστότητας, την ολοκλήρωση των συστημάτων σε ενιαία πλατφόρμα γραφικών (graphics engine) και τη δημιουργία συστήματος βαθμολόγησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευομένου. Συμπληρωματικά, περιλαμβάνονται δράσεις δημοσιότητας αλλά και μελέτες για την εμπορική αξιοποίησή του.

Εταίροι του Έργου:

Στόχος του έργου:

Στόχος του Έργου είναι η δημιουργία ενός εμπορικά αξιοποιήσιμου σύστηματος εκπαίδευσης στην κατάσβεση διαφόρων τύπων πυρκαγιάς μεγάλης κλίμακας με πλήρη ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μία σειρά μέσων πυρόσβεσης χωρίς υλικές φθορές και μόλυνση του περιβάλλοντος. Η ύπαρξη ενός καινοτόμου συστήματος εκπαίδευσης το οποίο διαφέρει σημαντικά σε ασφάλεια, ευκολία, ταχύτητα και οικονομία από τα παραδοσιακά “πραγματικής” φωτιάς και σε ρεαλισμό από τα ψηφιακά μέσα, με χρήση βίντεο έχει σημαντικά περιθώρια οικονομικής επιτυχίας, αφού ολοένα και περισσότεροι φορείς παροχής εκπαίδευσης θα θελήσουν να το προμηθευτούν προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης πυρασφάλειας.

image