ΈργαWomen for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe

Πρόγραμμα:
Interreg Europe 2021-2027
Έναρξη:
01/03/2023
Λήξη:
28/02/2027

Περίληψη

Ο τομέας των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) είναι πολύ σημαντικός για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την ψηφιοποίηση. Ωστόσο, είναι ένας από τους τομείς όπου ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν είναι δυσανάλογα μικρός, και αυτό έχει επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα.

Το WeSTEMEU προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και να εργαστεί σε διαπεριφερειακό επίπεδο, προωθώντας μέσα πολιτικής που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την απασχόληση των γυναικών στους τομείς STEM, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα της αγοράς εργασίας και στην πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση. Αν και υπάρχουν πολλές πολιτικές για την ισότητα των φύλων, στις περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις για τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης των γυναικών στις σταδιοδρομίες τους κλάδους STEM, δεδομένης της σημασίας του τομέα. Το έργο θα προσπαθήσει να καλύψει τα υπάρχοντα κενά στην Καταλονία (Ισπανία), τη Λιθουανία, το Βουκουρέστι (Ρουμανία), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Podkarpackie (Πολωνία) και την Κομητεία Donegal (Ιρλανδία), διευκολύνοντας την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών. Καθώς τα δεδομένα για τις γυναίκες επιστήμονες ποικίλλουν πολύ εντός της ΕΕ, με ορισμένες χώρες να έχουν έως και 52% και άλλες έως και 23%, το έργο, πάνω απ' όλα θα επιδιώξει να μάθει από τις πρακτικές των πρώτων και να τις μεταφέρει σε άλλες περιφέρειες της ΕΕ.

Σκοπός του WeSTEMEU είναι να συμβάλει στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ των φύλων και να καταστήσει τον τομέα STEM πιο συμβατό με τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και των δύο φύλων. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων για νέες θέσεις εργασίας και καινοτόμο βιώσιμη ανάπτυξη στην τρέχουσα οικονομία της γνώσης. Τέλος, με τη διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στους τομείς STEM, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου θα παίξει ρόλο και στο χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς οι γυναίκες θα εισέρχονται πιο συχνά σε θέσεις εργασίας που αμείβονται καλύτερα από εκείνες σε παραδοσιακά «γυναικείους» τομείς.

Εταιρικό σχήμα:

  1. Igualada Municipality (Ισπανία)
  2. Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Λιθουανία)
  3. Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (Ρουμανία)
  4. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ελλάδα)
  5. Rzeszow Regional Development Agency (Πολωνία)
  6. Podkarpackie Region (Πολωνία)
  7. Atlantic Technological University (Ιρλανδία)
  8. Bucharest - Ilfov Regional Development Agency (BI-RDA) (Ρουμανία)
  9. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ελλάδα)

image