Νέα

19 Ιανουαρίου 2021

Κατευθυντήριες γραμμές του ISSA (ISSA Guidelines)

Στα πλαίσια του έργου ISSA και σαν πρώτο βήμα για την αυτό-εκπαίδευση των κοινωνικών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων ως προς την διεθνοποίηση, δημιουργήθηκε το έντυπο με τις κατευθυντήριες γραμμές του ISSA (ISSA Guidelines). Το έντυπο παρουσιάζει τις 4 ικανότητες που βοηθούν τους κοινωνικού επιχειρηματίες να μπουν στη διαδικασία διεθνοποίησης:

Οι ικανότητες αυτές έχουν επιλεγεί σε σχέση με το ENTRE-COMP (Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας)

Η ικανότητα Εντοπισμού ευκαιριών και η κινητοποίηση για εύρεση πόρων, που έχουν επιλεγεί από το ENTRE-COMP (Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας). Η ικανότητα εντοπισμού κοινωνικών προβλημάτων καθώς και η ικανότητα πολιτισμικής ευαισθητοποίησης αναπτύχτηκαν από την κοινοπραξία του ISSA αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργο.

Δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές του ISSA στα Ελληνικά εδώ:

http://issaproject.eu/wp-content/uploads/2020/11/ISSA_Guidelines-general_GR.pdf