Νέα

OSIRIS logo

Πάτρα, 29 Οκτωβρίου 2021

Δεύτερη Φάση του έργου OSIRIS: Εναρκτήρια συνάντηση και προγραμματισμένες δραστηριότητες

Την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021, ξεκίνησε η δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού έργου OSIRIS -Open Social Innovation policies driven by cocreative Regional Innovation ecosystemS με την εναρκτήρια συνάντηση του έργου, στην οποία συμμετέχει ως εταίρος το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Η συνάντηση περιελάμβανε την περιγραφή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κάθε εταίρου, τις δραστηριότητες διαχείρισης έργου, την αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων και τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

Η συνάντηση έκλεισε με τον καθορισμό των επόμενων βημάτων του έργου και τον προγραμματισμό μιας νέας διαδικτυακής συνάντησης για την παρακολούθηση των προτάσεων και των δραστηριοτήτων που περιεγράφησαν στην εναρκτήρια συνάντηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο OSIRIS: www.interregeurope.eu/osiris