Νέα

Πάτρα, 9 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπροσώπηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σε δράσεις Ανοιχτής & Κοινωνικής Καινοτομίας στη Σουηδία.

Με νέες ιδέες, πλούσιες εμπειρίες και καλές πρακτικές να μεταφέρουν στην ΠΔΕ, επέστρεψαν από τη Σουηδία η κα. Κατερίνα Ζησιμοπούλου από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, ο κ. Παναγιώτης Βαφείδης από το Επιμελητήριο Αχαΐας και η κα. Ελένη Αρβανίτη από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων συμμετείχαν σε τριήμερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 31 Μαΐου με 2 Ιουνίου 2017 στις πόλεις Lycksele και Umeå (Περιφέρεια Västerbotten) της Σουηδίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris, στο οποίο το ΙΤΥΕ Διόφαντος συμμετέχει ως εταίρος.

Στα πλαίσια της συνάντησης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την οργάνωση και να συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή σε διαγωνισμό με καινοτόμες εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από κατοίκους της περιοχής και οι οποίες άπτονται σε θέματα Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας. Επίσης, συμμετείχαν σε εργασίες Peer Review, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν καινοτόμες πρακτικές και μέθοδοι για το πώς θα συνεχίσει η Περιφέρεια Västerbotten να είναι ευρωπαϊκός πρωταθλητής της Καινοτομίας κύρια σε θέματα Ανοιχτής και Κοινωνικής Καινοτομίας.

Επιπλέον, πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της πόλης Umeå, και συγκεκριμένα στο «Creative Hub», το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το τμήμα Τεχνών καθώς και στο παράρτημα του MIT στο Πανεπιστήμιο της Umeå, το οποίο πραγματοποιεί έρευνα στα «Διαδραστικά ευφυή συστήματα και περιβάλλοντα για την προώθηση της υγείας». Εκεί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με διακεκριμένους επιστήμονες, να ανταλλάξουν απόψεις αλλά και να αποκομίσουν χρήσιμες ιδέες και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να υιοθετηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το έργο OSIRIS εστιάζει στη μελέτη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις συμμετέχουσες περιφέρειες, έχουν προκύψει από περιφερειακά έργα και άλλες πρωτοβουλίες, έχουν συνεισφέρει στην καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη και έχουν αποδειχθεί και αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές. Οι καλές πρακτικές που συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της ανοιχτής καινοτομίας και υιοθέτηση επιτυχημένων πολιτικών, θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων και στην έξυπνη εξειδίκευση κάθε περιοχής. Η απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.

Πληροφορίες για το έργο και τις καλές πρακτικές βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο του έργου OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS» www.interregeurope.eu/osiris

Εκπρόσωποι από τους οκτώ ευρωπαίους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο OSIRIS
Εκπρόσωποι από τους οκτώ ευρωπαίους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο OSIRIS. Μεταξύ αυτών, η ελληνική ομάδα που αποτελούνταν από την κα. Κατερίνα Ζησιμοπούλου από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ, τον κ. Παναγιώτη Βαφείδη από το Επιμελητήριο Αχαΐας και την κα. Ελένη Αρβανίτη από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος».