Βασικοί Στόχοι

Το «Τμήμα Εφαρμογών και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών & Κυβερνοασφάλειας» του ΙΤΥΕ (συντομογραφία: «Κέντρο Τηλεματικής») εγκαθιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αποδοτικής χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στις Περιφέρειες της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας

Οι Βασικοί Στόχοι του Τμήματος είναι: ... Περισσότερα ...

Δραστηριότητες

Σχεδίαση και Υλοποίηση δράσεων περιφερειακής ανάπτυξης και διαπεριφερειακής συνεργασίας στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Παροχή προηγμένων ερευνητικών λύσεων τηλεματικής.

Ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

... Περισσότερα ...

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ιδρύθηκε με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1985 με έδρα την Πάτρα, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από την ΓΓΕΤ (με το Προεδρικό Διάταγμα 9/1985).

Από το 1992 εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και διαθέτει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια. Με το άρθρο 2 του Ν. 2909/2001, ο οποίος διέπει τη λειτουργία του, μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.).

Με το νέο νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" (Ι.Τ.Υ.Ε.) και είναι ο τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ο φορέας της έκδοσης του έντυπου [σχολικά βιβλία] και ηλεκτρονικού υλικού για την εκπαίδευση.

Επίσης, το Ι.Τ.Υ.Ε. ανέλαβε την διοίκηση & διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του μεγαλύτερου δικτύου χρηστών στη χώρα.

... Περισσότερα ...